Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásady zpracování osobních údajů - odběratelé

21. 9. 2018

Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko

Zapsaný v registru ekonomických subjektů ČSÚ jako 771 svazek obcí, adresa: nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř, IČO 75082233, bankovní spojení: 35-7095610267/0100,

 

 

Ochrana osobních údajů – GDPR

Zásady zpracování osobních údajů – odběratelé

 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních  povinností,                                      kterými jsme zavázáni. Při poskytování služeb souvisejících s dodávkami pitné vody a odváděním odpadních vod nám rovněž vznikají zákonné povinnosti, ze kterých vyplývá povinnost nebo nezbytnost zpracovávat osobní údaje a po určitou dobu je uchovávat.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické, či právnické osoby, zejména našich zákazníků a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat. Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 

2 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správcem vašich osobních údajů je Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko, se sídlem náměstí ČSA 16, 551 01 Jaroměř  zapsaný v registru ekonomických subjektů ČSÚ jako 771 svazek obcí. Kontaktní údaje naleznete též na adrese http://www.dsojaromersko.estranky.cz  

 

3 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

3.1   Abychom vám mohli poskytovat jednotlivé služby (zejména dodávky vody a odvádění odpadních vod), potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění tohoto smluvního vztahu. Při poskytování našich služeb nám rovněž vznikají zákonné povinnosti, v rámci kterých dochází ke zpracování osobních údajů, a to zejména v souvislosti se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“).

 

3.2  Účel zpracování

       Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem poskytování služeb a správy vašeho zákaznického účtu. Osobní údaje zpracováváme zejména pro účely:

 

3.2.1  Poskytování služeb. Osobní údaje zpracováváme při poskytování služeb odběratelům a jiným zákazníkům, a to na základě plnění smluvního vztahu (zpravidla smlouvy o dodávce vody a/nebo odvádění odpadních vod). Pro tyto účely vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, případně po dobu nezbytnou pro splnění smluvních závazků vyplývajících z příslušné smlouvy.

 

3.2.2  Odečty vodného a stočného. V případě smlouvy o dodávce vody a/nebo odvádění odpadních vod nám rovněž vznikají zákonné povinnosti vyplývající zejména z ustanovení § 16 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích. V případě, že vystupujeme jako provozovatel vodovodu, jsme povinni měřit množství dodané vody pomocí vodoměru, který slouží k evidenci množství odběratelem spotřebované vody (a sloužící pro účely fakturace vodného). V souladu s § 19 zákona o vodovodech a kanalizacích můžeme údaje o vodném využít rovněž pro účely fakturace stočného (tj. odvedených odpadních vod). Pro případ, že množství spotřebované vody nelze měřit vodoměrem, uplatňujeme pro výpočet tzv. směrná čísla roční potřeby, která jsou stanovena prováděcí vyhláškou č.428/2001 Sb k zákonu o vodovodech a kanalizacích.

 

 

 

 

 

3.2.3 Poskytování stanovisek. Na základě vaší žádosti poskytujeme stanoviska a vyjádření vyžadovaná od poskytovatele infrastruktury. Právním základem pro tento účel zpracování osobních údajů může být samostatná smlouva o poskytování těchto služeb, nebo plnění zákonných povinností, např. dle stavebního zákona.

 

3.2.4 Reklamace. Pokud se zákazník domnívá, že hodnoty měřené na jeho měřícím zařízení neodpovídají skutečnosti, je oprávněn požadovat přezkoušení vodoměru a případně pak žádat reklamaci. Povinnost zpracovávat osobní údaje zákazníka v souvislosti s reklamací nám vyplývá ze zákona o vodovodech a kanalizacích a je rovněž součástí smluvního plnění mezi Společností a vámi.

 

3.2.5. Pokud není splatná faktura za poskytnuté služby včas uhrazena, můžeme vám zasílat upomínky, a to až do doby jejího uhrazení.

 

3.2.6. Určení, výkon a obhajoba právních nároků. Po ukončení poskytování služeb můžeme rovněž po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

 

3.2.7 Účetní doklady. Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách). Podle našich platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o DPH) máme povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

 

3.3     Rozsah a zdroje zpracovávaných údajů

         Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci smluvního ujednání a při užívání našich služeb. Jedná se zejména o následující údaje:

  • Identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu odběratele, zasílací adresa, číslo bankovního účtu);
  • kontaktní údaje (vaše emailová adresa a telefonní číslo);
  • údaje týkající se vodoměru (adresa, na které je umístěno měřící zařízení, včetně čísla bytu, identifikační číslo vodoměru / měřícího zařízení);
  • údaje o využívání služeb (zejména údaje o množství odebrané a odpadní vody, historie odběru pitné vody a odvodu odpadní vody a případně platební historie).

 

3.4     Zdroje osobních údajů

         Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu a jeho průběhu. Některé osobní údaje můžeme dále ověřovat a/nebo přímo získávat z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí či insolvenční rejstřík apod.).

 

4 SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

 

4.1     Příjemci osobních údajů

         Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich služeb, zejména např. administrativní podporu, poskytování softwarových nástrojů apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména:

  • k některým vašim osobním údajům mohou mít přístup jiní vlastníci vodovodů, kteří nám předávají informace o stavu vodoměru. Tyto údaje jsou pak pro nás podkladem pro stanovení výše stočného.
  • k některým vašim osobním údajům může mít výjimečně přístup poskytovatel softwaru společnost DATAINFO s.r.o,. která  se může nacházet v postavení zpracovatele osobních údaj.
  • k některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci či právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů
  • pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budeme na základě povinností vyplývajících ze zákona nebo jiného právního aktu povinni v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit

 

 

 

 

4.2     Záruky zpracování

           Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady zpracování osobních údajů.

 

5 ZABEZPEČENÍ DAT

 

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uložena osobní údaje a další opatření.

 

 

6 VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat.

 

 

7 STÍŽNOST U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: http://www.uoou.cz.  

 

8 AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Průběžně můžeme tyto Zásady zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: http://www.dsojaromersko.estranky.cz