Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kanalizační přípojka

5. 2. 2014

sedlo3.jpg

 

 

Kanalizační přípojka

 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do hlavní stokové sítě.

Stavba kanalizační přípojky je povolována podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.  Na základě §96 může stavební odbor vydat Územní souhlas se stavbou kanalizační přípojky. Aby stavební úřad vydal stavebníkovi územní souhlas, musí stavebník doložit Žádost o územní souhlas. Tato žádost dle §96 písm. 3 musí obsahovat:        

  • doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li  tato práva ověřit dálkovým přístupem v katastru nemovitostí; anebo souhlas podle §86 odst.3

  • souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle §169 odst. 3 a4.

  • stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

  • souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v §103 ( mezi které patří právě kanalizační a vodovodní přípojky) , pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2m.